Term & Condition

Generelle Betingelser

Når du køber en rejse hos Aero Travels ApS gælder – med mindre andet er anført i ordrebekræftelse, faktura og/eller rejsedokumenter – følgende generelle betingelser:.

De deltagende luftfartsselskaber påtager sig intet ansvar for hændelser, der indtræder på tidspunkter, hvor passagererne ikke befinder sig ombord i det pågældende luftfartsselskabs fly.   For ansvar for indforskrevet bagage henvises til det pågældende luftfartsselskabs bestemmelser.
Ifølge lovgivningen forbeholder Aero Travels ApS sig ret til efter tilmelding at ændre prisen på grund af ændringer i transportomkostninger herunder brændstofpriser skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser herunder lufthavns-, havne-, landings-, startafgifter samt de valutakurser og tariffer, der er anvendt ved beregning af rejsens pris.   En prisændring vil blive meddelt kunden snarest muligt og senest 20 dage før afrejse. Overstiger en prisforhøjelse 10% af rejsens pris, kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen.   Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Aero Travels ApS umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.   Sker der ændringer i nedadgående retning i ovennævnte forhold inden for 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse.
Aero Travels ApS forbeholder sig ret til at foretage nødvendige ændringer, eller aflyse rejsen, på grund af manglende tilslutning eller andre årsager, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har haft indflydelse på eller har haft mulighed for at forudse.   Hvis kunden herefter ikke ønsker at deltage i rejsen, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende.   Aero Travels ApS kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse.   Såfremt Aero Travels ApS ikke kan tilbyde en tilfredsstillende erstatningsrejse, vil det indbetalte beløb blive tilbagebetalt, mens kunden herudover ikke kan gøre erstatningskrav gældende.   
Eventuelle reklamationer under rejsen skal fremsættes over for det relevante flyselskab, hotel, Aero Travels ApS repræsentant eller samarbejdspartner på stedet inden for rimelig tid efter at kunden har konstateret en eventuel mangel, så der er mulighed for at afhjælpe fejlen/manglen med det samme og med mindst ulempe for kunden.   Du bør sikre dig bevis for, at du har reklameret, hvis fejlen/manglen ikke kan rettes på stedet, og du evt.   senere ønsker at rejse krav om erstatning over for Aero Travels ApS.   Manglende reklamation og bevis herfor vil ofte medføre tab af retten til senere erstatning.   Krav angående fejl/mangler, der ikke kunne løses på stedet, skal være Aero Travels ApS i hænde inden for rimelig tid efter rejsens afslutning. 
Overdragelse af rejsen til en anden person er på grund af regler, der gælder for ydelser leveret af vores underleverandører, ikke muligt. Udeblivelse, uudnyttede ydelser m.v. Har kunden ikke afbestilt rejsen og/eller indfinder kunden sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, herunder f.eks.   flybilletter, vouchers, gyldigt pas, nødvendige visa, vaccinationsattester m.v., har Aero Travels ApS ret til at beregne sig den totale pris for rejsen.   Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser, som er bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for de uudnyttede ydelser.  
Aero Travels ApS oplysninger gælder for rejsende med dansk pas.   Har en rejsende ikke dansk pas, er det kundens ansvar at meddele dette til Aero Travels ApS ved bestilling, således at vi kan vejlede kunden og i øvrigt henvise denne til selv at søge oplysning om de for rejsen krævede formaliteter hos sit lands ambassade/konsulat samt hos Seruminstituttets udlandsvaccination - telefon 70 22 07 02. Aero Travels ApS påtager sig intet ansvar for følgerne af kundens ukorrekte eller manglende oplysninger. Bemærk, at der ved transit også ofte stilles krav om visum. Ved rejser uden for EU-landene, skal passet normalt have en gyldighed på mindst 6 måneder efter hjemkomst.   Det er den rejsendes eget ansvar at sørge for, at pas, visum/transitvisum og andre rejsedokumenter er i orden.   For oplysninger om pas- og visumregler anbefales det, at du kontakter det pågældende lands diplomatiske repræsentation eller Udenrigsministeriet.   Den rejsende skal endvidere ved bestillingen oplyse om evt.   fremmed statsborgerskab, så Aero Travels ApS kan give fornøden vejledning.   Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende over for Aero Travels ApS.   Vedrørende vaccinationer anbefales det at søge kontakt til egen læge, Statens Seruminstitut el.andre.
Omfatter rejsen kun en flybillet optræder Aero Travels ApS kun som formidler for det/de benyttede luftfartsselskaber. Det betyder, at det er luftfartsselskabet, der alene er ansvarlig for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Hvis du drager fordel af de mange billige flybillettyper, der findes på markedet, et det vigtigt at bemærke, at disse billetter ofte ikke kan ændres og/eller refunderes.   Og kombineres sådanne billetter på forskellige strækninger, skal billetterne ofte udstedes på separate dokumenter og ikke som en sammenhængende billet for hele strækningen. I henhold til de internationale regler om flytransport, indebærer det, at du selv bærer risikoen, såfremt du ikke når en videreforbindelse.   Hverken Aero Travels ApS eller de involverede flyselskaber påtager sig således noget ansvar for de omkostninger for nye billetter, overnatninger m.v.   der kan opstå for dig af den grund.   Check om din rejseforsikring evt. dækker i sådanne situationer, eller spørg Aero Travels ApS.
De i billet og rejseplan anførte tider er altid lokaltider.   Kontroller altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter.   Du skal med det samme kontakte Aero Travels ApS, såfremt tiderne afviger fra den oprindelige bestilling/bekræftelse, således at evt.   fejl kan rettes i god tid inden afrejsetidspunkt. 
Da der efter billetudstedelse kan forekomme ændringer i afgangs- og ankomsttider, anbefales det, at du allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn eller senest ved genbekræftelse - jvf.   ovenfor - forhører dig om de aktuelle check-in- og afgangstider.   Bemærk, at alle check-in formaliteterne skal være afsluttet senest på det oplyste og/eller i rejsedokumenterne anførte tidspunkt.
Mange flybilletter skal genbekræftes over for luftfartsselskabet eller dennes agent senest 72 timer før returrejsen påbegyndes, eller hvis et rejseforløb undervejs afbrydes i mere end 72 timer, før du rejser videre.   Dette gælder også selvom du har en fast reservation.   Ved manglende genbekræftelse har luftfartsselskabet ret til at disponere over din plads.   Du kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende mod hverken Aero Travels Aps, formidler eller luftfartsselskab for de følgevirkninger en manglende genbekræftelse medfører.   Du kan genbekræfte din flybillet gennem autoriserede rejsebureauer, men vi anbefaler, at du henvender dig direkte til det luftfartsselskab, du skal flyve med.   
Det er kundens ansvar at sørge for gyldigt pas, visa og vaccinationer, som er nødvendige for rejsens gennemførelse.  Det er meget vigtigt, at kunden ved rejsens bestilling sikrer sig, at bookingen foretages med korrekte for- og efternavne, som det er anført i de pågældendes pas.  Ligeledes er det kundens ansvar, umiddelbart efter modtagelse af rejseplan/rejsedokumenterne, at kontrollere, at disse er i overensstemmelse med det bestilte, og at for- og efternavne i billetter, rejsepas og øvrige rejsedokumenter er korrekte og i overensstemmelse med hinanden.  Navn i flybillet skal altid være i overensstemmelse med det i passet indførte navn, ellers kan det føre til afvisning ved check-in til flyet.  Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne.   Såfremt der er uoverensstemmelse mellem navnene i pas og billetter, kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og arrangør.   Afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side med deraf følgende afbestillingsgebyrer til følge.   Aero Travels Aps påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte oplysninger kan medføre.  
Den rejsende er generelt selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved eventuel sygdom, hospitalsindlæggelse m.v.   under rejsen.   Derfor anbefales det at tegne en rejseforsikring, der bl.a.   dækker omkostninger ved ulykke eller død og til behandling af sygdom, hjemtransport samt tab eller beskadigelse af bagage. 
Det anbefales at tegne en sygdomsafbestillingsforsikring, der dækker dine omkostninger ved afbestilling, såfremt deltagelse i rejsen umuliggøres.
Med mindre andet er anført gælder følgende: For ændringer mere end 30 dage før afrejse betales et ekspeditionsgebyr på DKK 500 pr.   person.   Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling.   Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere ændringsbetingelser vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen.   Såfremt intet andet er anført gælder følgende: Afbestiller kunden mere end 30 dage før afrejse refunderes det indbetalte beløb med fradrag af DKK 2000 pr.   person.   Afbestiller kunden 30-14 dage før afrejse refunderes 50% af rejsens pris.   Afbestiller kunden mindre end 14 dage før afrejse har kunden ikke krav på godtgørelse.   Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller en anden ydelse er behæftet med strengere afbestillingsbetingelser vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen.   Såfremt der inden for et tidsrum på 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende kan rejsen afbestilles vederlagsfrit.   Det vil dog være en betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet eller Sundhedsmyndighederne) direkte fraråder rejser til det pågældende område.   Kundens ansvarsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.   Hverken hel eller delvis refundering af ubenyttede ydelser kan finde sted.
Alle skatter og afgifter, der kan eller skal opkræves hjemmefra, er inkluderet i rejsens pris.   Imidlertid forekommer der i mange lande lufthavns- eller turistskatter, som skal betales kontant lokalt.   Normalt vil sådanne skatter blive oplyst ved bestilling og/eller i rejsedokumenterne.   De enkelte lande er imidlertid suveræne til uden eller med meget kort varsel at ændre eller indføre nye skatter.   Kunden har ikke krav på refundering af udgifter til sådanne skatter og afgifter.
Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 30 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført på fakturaen/ordrebekræftelse/tilbud. 
Samtidig med tilmelding til en rejse betales et depositum på min. 10% af rejsens samlede pris, dog minimum DKK 1.000 pr. person, med mindre andet er anført for den pågældende rejse. Depositum for pakkerejser er minimum flybillettens pris (typisk 5000kr). Bemærk venligst, at depositum kan ikke refunderes. Sker tilmelding mindre end 30 dage før afrejse betales hele rejsens pris ved tilmelding. Er depositum ikke bureauet i hænde inden den angivne frist, bortfalder aftalen Bemærk venligst, at pga. korte udstedelsesfrister på de billigste billettyper og kampagner vil depositummet i mange tilfælde udgøre en væsentlig større del end 10% af rejsens pris for at dække udstedelsen af billetter m.m.
Tilmelding til en rejse er bindende for såvel kunden som for Aero Travels ApS, når depositum eller den af Aero Travels ApS fastsatte indbetaling er rettidigt modtaget i henhold til faktura/ordrebekræftelse/tilbud. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at have accepteret de skriftligt/mundligt meddelte og/eller i program og prislister oplyste vilkår for rejsen.
Rejserne i dette program er arrangeret af Aero Travels ApS i samarbejde med lokale turarrangører, luftfartsselskaber, hoteller og andre arrangører.
Når du køber en rejse hos Aero Travels ApS gælder følgende generelle betingelser med mindre andet er anført i ordrebekræftelse, faktura og/eller rejsedokumenter. Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger i program, prisliste, tilbud, rejseplan og øvrige rejsedokumenter aftalegrundlaget mellem dig og Aero Travels ApS.